Home About Us Gallery Login Site Map Contact Us
   
 

Letter from Naseredin Shah to sheykh Jafar ,date 1848
Call for price

نامه از طرف ناصرالدین شاه قاجار به شیخ جعفر مجتهد بزرگترین آخوند آن زمان ایران  در همان چند روز اول رسیدن به شاهی ناصرالدین شاه در ذیقعده 1264 هجری قمری مصادف با سال1227 شمسی است. چیزی که در این نامه بسیار جالب و با اهمیت است و آنرا از لحاظ تاریخی و همچنین کلکسیونی دارای مزیتی خاص نموده محل زده شدن مهر شاهی در پایین نامه به جای بالای نامه میباشد که این امر مساله ای بسیار غیر معمول و استثنایی است. دلیل این کار شاه همانطور نیز که از متن نامه مشخص است ابراز احترام خاص کوچک نمودن خودش در برابر مقام مجتهد و نیز به دست آوردن حمایت مجتهد از خودش در روزهای اول سلطنتش است(به یاد داشته باشید که ناصرالدین شاه شاه مکاری بوده است) . شما باید یک محقق یا کارشناس و خبره به فرمان و مدارک سلطنتی باشید تا درجه اهمیت این نامه سلطنتی را متوجه شوید  


Large Picture
Large Picture
Large Picture


Banknote اسکناس -
اسکناسهای قاجار
اسکناسهای رضا شاه پهلوی
اسکناسهای محمدرضا شاه
اسکناسهای سورشارژ
اسکناسهای جمهوری اسلامی
اسکناسهای خارجی

Stamp تمبر-
تمبرهای قاجار
تمبرهای رضاشاه
تمبرهای محمدرضا شاه
تمبرهای جمهوری اسلامی

Medal مدال -
مدالهای پهلوی

Coin سکه -

Cover پاکت -
پاکتهای قاجار
پاکتهای پهلوی
پاکت مهر روز

Miniature مینیاتور و نقاشی -

Archive آرشیو -

Essays
Advertisement

Search :